Facebook  |  LinkedIn  |  Instagram
Share

2021 Regulamentul Oficial al Campaniei #spuneMulțumesc

 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei PROMOTIONALE “#spuneMulțumesc”
Brandlogic Advisory SRL  – 9 februarie 2021

REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei PROMOTIONALE

“#spuneMulțumesc”

 

 

Perioada de desfasurare a Campaniei: 19 februarie  – 10 martie 2021
 

ART. 1 – ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale cu premii “#spuneMulțumesc” (denumită în continuare “Campania”) este BRANDLOGIC ADVISORY SRL, cu sediul social in sat Florești, Comuna Florești, judet Cluj, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J12/5205/2018 CUI 40203098.

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participanții la Campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.brandocracy.ro

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
 

ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator retelelor de social media ale brandului Brandocracy, sub postarile “#spuneMulțumesc”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se va desfasura in perioada: 19 februarie 2021 ora 9:00 – 10 martie 2021 ora 16:00, inclusiv.
 

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii www.brandocracy.ro/spunemultumesc

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial;

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe pagina www.brandocracy.ro
 

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie persoanele fizice  („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani si detin un cont de Facebook activ.

4.2 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) Organizatorului;
 • membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora);

 

ART. 5 – PREMIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1 In cadrul campaniei se acorda urmatoarele premii:

 1. Premiile constau în 3 ore de consultanță prestate de consultanții Brandocracy și premii în cărți oferite de partenerul campaniei, editura Publica. Premiile nu se pot converti în bani.
 2. Concursul se desfășoară în două etape:
  • Etapa întâi – înscrierea participanților prin comentarii la postările de pe canalele de Social Media ale brandului Brandocracy, sub hatagul  ”#spuneMulțumesc”
  • Etapa a doua – anunțarea celor 3 câștigători, după următoarele criterii:
   • selecție random, prin tragere la sorți

După anunțarea câștigătorilor, aceștia au obligația de a trimite datele de contact printr-un mesaj privat la pagina de Social Media Brandocracy.
 

ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1 Pentru a participa la Campanie prin intermediul aplicatiei, Participantii trebuie:

 • sa detina/ creeze cont pe site-ul www.facebook.com si/sau LinkedIn;
 • sa comenteze la postarea dedicată Campaniei “#spuneMulțumesc”, de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brandocracy sau de pe pagina de LinkedIn Brandocracy
 • sa completeze informatiile solicitate pentru inscriere;

6.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza din campanie, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. Participantii care inscriu continut reprobabil in aplicatie pot fi descalificati, fara nicio notificare/ justificare din partea Organizatorului.

6.3 Organizatorul are la dispozitie 3 zile lucratoare pentru a efectua extragerea câștigătorilor, conform regulilor prezentate la art. 6.1.

6.4 Prin inscrierea de poze in Campanie, Participantii isi asuma ca respectivul material le apartine si ca au dreptul de a-l folosi.

6.5 Premiile acordate nu pot fi cedate unor alte persoane, nici inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 

ART. 7 – CONTACTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 In termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul desemnarii castigatorilor, acestia vor fi contactați prin intermediul datelor de contact de pe Facebook (profilul acestora) disponibile odata cu inscrierea in concurs

7.2 Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat in Sectiunile 4 și 5;
 • sa poata fi contactat la datele de contact furnizate;
 • in momentul validarii premiului, castigatorii vor fi informati ca trebuie să trimită adresa fizică la care doresc să le fie livrate premiile.

7.3 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiul castigat de acesta, fiecare castigator va fi afisat in cadrul paginii de Facebook https://www.facebook.com/brandocracy sau pe pagina de LinkedIn Brandocracy, in functie de canalul unde s-au inscris, in maxim 5 zile lucratoare de la validare.

7.4 In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un participant desemnat castigator nu poate fi contactat sau nu doreste sa primeasca premiul si/sau nu poate fi validat, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiul nu poate fi acordat (imposibilitatea contactarii potentialului castigator si a rezervelor, din motive precum numar gresit, telefon inchis, nu raspunde, refuzul castigatorului sau a rezervelor de a comunica datele solicitate), premiul va ramane in posesia Organizatorului.
 

ART. 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

8.2. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Promotii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Promotii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 • Inscrierile ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;
 • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Promotii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

8.6. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

8.7. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea informatiilor inscrise in aplicatie, precum si de continutul inscris – raspunsul la intrebare Organizatorului, conform indicatiilor din pagina Campaniei.

8.8. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.9. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

8.10. Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 10 martie 2021. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin email catre BRANDLOGIC ADVISORY SRL, la adresa office@brandocracy.ro. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.
 

ART. 9 – TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat de catre participantii castigatori pentru veniturile bănești obtinute în cadrul Campaniei, in conformitate cu Legea 571/2003, privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
 

ART. 10 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit), in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/ sau obiecte promotionale si/ sau mostre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele va fi făcut public. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/ 2001.

10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor, stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

 1. dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
 2. dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 3. dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
  • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  • realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i. sau ii., daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art. 10.4 din prezentul Regulament. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite o cerere, datata si semnata, la adesa de email office@brandocracy.ro

10.6 Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

10.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/ 2001.
 

ART. 11 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. FORTA MAJORA

11.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

11.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3. din prezentul Regulament.
 

ART. 12 – LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente, din municipiul Cluj-Napoca.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
 

ART. 13 – ALTE CLAUZE

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.